داستانهای واقعی از "راز" - 7 قانون معنوی موفقیت

داستانهای واقعی از "راز"

داستانهای واقعی از "راز"

داستانهای واقعی از "راز"

آخرین تگها
Last tagss
موضوعات
Category
منو سایت
Block
نویسندگان
Authors
درباره ما
About Us
آمار سایت
Statistics
آرشیو
Archive
دوستان
Friends
کد های اختصاصی
Custom Codes
منو سایت
Block
تبلیغات متنی
Ads
آخرین ارسال ها
نظر
7 قانون معنوی موفقیت

http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/4/24/587021_714.jpg
نخستین قانون موفقیت قانون توانایی مطلق است. این قانون مبتنی بر این واقعیت است که مادرجوهرآگاهی مطلقیم. آگاهی مطلق، توانایی مطلق، وحیطه تمامی امکانات وخلاقیت نامحدود است.
آگاهی مطلق، جوهرمعنوی ماست. همچنین بیکران ونامحدود بودن، شادمانی محض است. حیطه توانایی مطلق، ضمیر خودتان است. وهرچه طبیعت راستین خود را بیشترتجربه کنید، به حیطه توانایی مطلق نزدیک‌تر خواهید شد.
● کاربرد قانون توانایی مطلق

۱ با رعایت سکوت روزانه وبودن محض، با حیطه توانایی مطلق در تماس خواهم بود. همچنین دست کم روزی دو بار به تنهایی، تقریباً «به مدت نیم ساعت صبح ونیم ساعت غروب به مراقبه سکوت خواهم نشست.»

۲ هرروز مدتی را در ارتباط با طبیعت ونظاره خاموش هوشمندی درون هرموجود زنده خواهم گذراند. خاموش به تماشای غروب آفتاب یا گوش دادن به صدای اقیانوس یا جویبار یا به بوییدن عطرگلی خواهم نشست در وجد سکوتم وبا ارتباط با طبیعت، از تپش حیات اعصار حیطه توانایی مطلق ونامحدود –محفوظ خواهم شد.

۳ عدم داوری را تمرین خواهم کرد. روزم را با این جمله آغاز خواهم کردکه : «امروز درباره هیچ یک از آن چیزها که پیش می‌آید داوری نخواهم کرد.»و در سراسر روز به خاطر خود خواهم آورد که داوری نکنم.

 
دومین قانون معنوی موفقیت، قانون بخشایش (قانون داد وستد) است. هرچه بیشتر ببخشید، بیشتردریافت می‌کنید. مهم‌ترین چیزنیت دادوستد است نیت همواره باید ایجاد شادمانی برای بخشاینده وستاننده باشد.
● کاربرد قانون بخشایش

۱ به هرجا که می‌روم وبا هرکس که روبرومی شوم، هدیه ای به او می‌دهم. هدیه می‌تواند تحسین یا شاخه گلی یا دعایی باشد. امروز با هرکس که روبرو می‌شوم، هدیه ای به او خواهم داد و به این طریق فرایند به جریان انداختن شادمانی وثروت وفراوانی را در زندگی خودم ودیگران آغاز خواهم کرد.

۲ امروز با سپاس همه هدایایی را که زندگی به من پیشکش می‌کند دریافت خواهم کرد:

نورآفتاب و آواز پرندگان و باران‌های بهاری یا تحسین بارش برف زمستان را. در برابر دریافت از دیگران نیز گشوده خواهم بود:خواه هدیه ای مادی و پول یا تحسین یا یک دعا.

۳ عهد می‌بندم که با داد وستد گرانقدرترین هدایای زندگی موهبت‌های توجه ومحبت و تحسین وعشق ثروت را درزندگیم درجریان نگاه دارم. هر بارکه کسی را می‌بینم، خاموش برای اوخوشبختی وشادی وخوشدلی آرزو خواهم کرد.

سومین قانون معنوی موفقیت، قانون کارما ست. «کارما» هم عمل است وهم نتیجه آن عمل؛ هم علت است وهم معلول؛ همه این اصطلاح را شنیده‌اید که: «هر چه بکاری همان را درو می‌کنی.»اگر بخواهیم در زندگی‌مان شادمانی ایجاد کنیم، باید بیاموزیم که بذر شادمانی را بکاریم. بنابراین، مفهوم ضمنی «کارما» انتخاب آگاهانه است. می‌توانید هرگاه که بخواهید از قانون کارما برای ایجاد ثروت وفراوانی وبه جریان افکندن همه موهبت‌های نیکوبه سوی خود سود جویید. اما نخست باید هشیارانه آگاه شوید که انتخاب‌هایتان درهرلحظه از زندگی‌تان آینده‌تان را می‌سازد.
● کاربرد قانون «کارما» یا علت ومعلول

۱ امروزانتخاب هرلحظه‌ام را نظاره خواهم کرد. وصرفا «با نظاره این انتخاب‌ها، آن‌ها را به آگاهی هشیار خود خواهم آورد. می‌دانم که بهترین راه آمادگی برای هرلحظه در آینده این است که اکنون کاملاً» آگاه باشم.

۲ هر گاه به انتخابی دست می‌زنم این دو سؤال را ازخود می‌پرسم :

«عواقب این انتخاب چه خواهد بود؟» و «آیا این انتخاب برای خودم وکسانی که تحت تاثیرآن قرارمی گیرند توفیق وشادمانی خواهد آورد؟»

۳ از ژرفای دلم هدایت خواهم طلبید تا با احساس آسودگی یا ناآسودگی برایم پیام بفرستد. اگراین انتخاب احساس آسودگی ایجاد کند، تسلیم آن خواهم شد. اگراین انتخاب احساس ناآسودگی ایجاد کند، مکث خواهم کرد وبا بصیرت درونم عواقب عملم را خواهم نگریست.

چهارمین قانون معنوی موفقیت، قانون کمترین تلاش است. این قانون مبتنی براین واقعیت است که هوشمندی طبیعت با سهولت بی تکاپو، وبا سبکدلی پذیرا عمل می‌کند. این اصل کمترین عمل وعدم مقاومت است. از این رو، این اصل همامنگی وعشق است. هرگاه این درس را از طبیعت بیاموزیم، به آسانی آرزوهایمان را بر آورده می‌سازیم. در دانش ودایی حکمت کهن هند این اصل را به صورت اصل اقتصاد تلاش یا «کمترعمل کن وبیشتر به انجام برسان.»شناخته‌اند. این بدان معناست که فقط آرمانی وجود کمرنگ وجود دارد و آنگاه تجلی آرمان بدون تلاش صورت می‌گیرد. آنچه که معمولاً «»معجزهخوانده می‌شود عملاً «نمایانگر قانون کمترین تلاش است.»
● کاربرد قانون کمترین تلاش

۱ پذیرش را تمرین خواهم کرد. امروز افراد واوضاع وشرایط وموقعیتها و رویدادها را همان گونه که پیش می‌آیند خواهم پذیرفت. خواهم دانست که این لحظه همان گونه است که باید باشد، زیرا کل کائنات همان گونه است که باید باشد. با عدم ستیز بر ضد این لحظه، بر ضد کل کائنات به ستیز بر نخواهم خاست. پذیرشم کامل وتمام عیار است. امور را همان گونه که در این لحظه هستند می‌پذیرم، نه آن گونه که آرزو می‌کردم باشند.

۲ با پذیرش امور به همان گونه که هستند، مسؤلیت وضعیت خود وهمه رویدادهایی را که به صورت مشکلات می‌بینم به عهده می‌گیرم. می‌دانم که مسؤلیت یعنی ملامت نکردن هیچ کس یا چیزبرای وضعیتی که دارم (از جمله خودم).این را نیز می‌دانم که هر مشکلی مجالی است در جامه مبدل، واین هوشیاری در برابر مجال‌ها به من اجازه می‌دهند تا این لحظه را به موهبتی عظیم‌تر متحول کنم.

۳ امروز آگاهیم درعدم تدافع استقرار خواهد یافت. نیاز به دفاع از نقطه نظرم را رها خواهم کرد. نیازی احساس نخاهم کرد تا دیگران را مجاب یا ترغیب کنم که نقطه نظرم را بپذیرند. در برابر همه نقطه نظرها گشوده خواهم ماند، و سرسختانه به یکی از آن‌ها نخواهم چسبید.

پنجمین قانون معنوی موفقیت، قانون قصد وآرزو است. این قانون مبتنی براین واقعیت است که در هر نقطه طبیعت، انرژی واطلاعات وجود دارد. کوچک‌ترین جزء متشکله یک گل یا رنگین کمان یا جسم انسان، انرژی واطلاعات است. قصد قدرت راستین پس آرزوست وبه تنهایی بسیار قدرتمند است زیرا قصد، آرزوی بدون دلبستگی به ثمره است.
● کاربرد قانون قصد وآرزو

۱ فهرستی از آرزوهایم تهیه خواهم کرد. این فهرست را به هر کجا که بروم خواهم برد. پیش از سکوت ومراقبه ام به این فهرست نگاه خواهم کرد. پیش از خواب شبانه‌ام به فهرستم خواهم نگریست. صبح به محض بیدار شدن از خواب به آن نگاه خواهم کرد.

۲ فهرست آرزوهایم را رها خواهم کرد وبه زهدان آفرینش خواهم سپرد. یقین دارم هنگامی که چنین به نظر می‌رسد که امور به راه خود نمی‌روند، دلیلی دارد ومشیت کیهانی برایم طرح‌هایی بسیار عظیم‌تر از آنچه تصور می‌کردم در نظر دارد.

۳ به هنگام همه اعمالم به خاطر خود خواهم آورد تا هوشیاری از لحظه حال را تمرین کنم. اجازه نخواهم داد موانع، کیفیت توجهم در لحظه حال را از بین ببرند ومتلاشی کنند. اکنون را همان گونه که هست خواهم پذیرفت، واز طریق ژرف‌ترین وارجمندترین قصدها وآرزوهایم آینده را متجلی خواهم ساخت.

ششمین قانون معنوی موفقیت، قانون عدم دلبستگی است. قانون عدم دلبستگی می‌گوید که برای حصول هرچیزدرعالم مادی، باید از دلبستگی خود به ثمره آن دست بکشید. قانون عدم دلبستگی، کل فرایند تکامل را سرعت می‌بخشد.
● کاربرد قانون عدم دلبستگی

۱ عهد می‌بندم که امروزعدم دلبستگی را به کار بندم. به خودم واطرافیانم این آزادی را خواهم داد که همان گونه که هستند باشند. عقیده‌ام را درهیچ موردی به دیگران تحمیل نخواهم کرد. راه حل‌ها را بر مشکلات تحمیل نخواهم کرد، تا از این طریق مشکلات تازه ایجاد کنم. با عدم دلبستگی در همه امور مشارکت خواهم جست.

۲ امروزعدم یقین را به صورت بخشی بنیادی از زندگی‌ام به کارخواهم گرفت. به دلیل اشتیاقم برای پذیرش عدم یقین، راه حل‌ها خودبه خود ازدل مشکل، ازدل آشفتگی وبی نظمی واغتشاش، برمی خیزندوپایدارمی شوند. هرچه امور نامطمئن‌تر به نظر برسند، احساس امنیت بیشتری خواهم کردزیراعدم یقین، راه من به سوی آزادی است. از طریق حکمت عدم یقین، امنیت خود راخواهم یافت.

هفتمین قانون معنوی موفقیت، قانون دارما است. دارما به زبان سانسکریت یعنی «غایت حیات».قانون دارما می‌گوید برای به انجام رساندن هدفی درقالب جسمانی متجلی شده‌ایم. برطبق این قانون، صاحب استعدادهای بی همتایید و به شیوه‌ای بی همتا آن را بیان وعیان می‌کنید. کاری هست که بهتر ازهرکس دیگردراین جهان می‌توانید آن را به انجام برسانید وبرای هر کس استعداد بی همتا وشیوه بیان بی همتای آن استعداد نیزنیازهای بی همتا وجود دارند. وقتی این نیازها با بیان خلاق استعدادتان مطابقت کنند، جرقه‌ای است که فراوانی می‌آفریند.
● کاربرد قانون «دارما» یا غایت حیات

۱ امروز با مهر ومحبت خدایی را که در ژرفای روحم نهفته است خواهم پروراند. به جان درونم که هم به جسم و هم به ذهنم روح می‌بخشد توجه خواهم کرد. خود را به روی سکون ژرف قلبم بیدار خواهم کرد. آگاهی بی زمان وهستی جاودانه میان وجود محدود به زمان را با خود همراه خواهم داشت.

۲ از استعدادهای یکتای خود فهرستی تهیه خواهم کرد. آنگاه همه آنچه را که دوست دارم انجام خواهم داد وبه هنگام بیان وکاربرد استعدادهای بی همتایم در راه خدمت به بشریت، «گذشت زمان را از یاد خواهم برد و در زندگی خودم ودیگران فراوانی به وجود خواهم آورد.»

۳ هر روز از خود خواهم پرسید: «چگونه می‌توانم خدمت کنم؟ چگونه می‌توانم کمک کنم؟ پاسخ به این سؤال‌ها به من اجازه خواهد داد تا با عشق به همنوعانم خدمت کنم. »

موضوع : اعتماد بنفس و خودباوری , راه های رسیدن به خواسته ها ,
تاریخ ارسال : چهارشنبه 11 شهریور 1394  ,  بازدید : بار ,   نویسنده : 
منو سایت

Your Code Here